Điều khoản sử dụng tên miền miễn phí pagedemo.me

Tên miền miễn phí pagedemo.me thuộc sở hữu của LadiPage Vietnam. Mục đích sử dụng: xem trước nội dung Landing Page, chia sẻ ở các nguồn miễn phí như: Facebook, Email, Giới thiệu bạn bè...
LadiPage Vietnam không khuyến khích sử dụng tên miền pagedemo.me trong các chiến dịch quảng cáo. Để đảm bảo quyền lợi và hỗ trợ tốt nhất cho từng khách hàng, LadiPage khuyến khích việc sử dụng tên miền riêng của khách hàng và sẽ không chịu bất cứ trách nhiệm trong việc sử dụng tên miền pagedemo.me.

Việc sử dụng tên miền pagedemo.me vẫn phải tuân thủ điều khoản dịch vụ của chúng tôi. Tham khảo tại đây